De Groote Peel

De Groote Peel is een grotendeels afgegraven, door Staatsbosbeheer bestierd hoogveengebied op de grens van de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant. De Groote Peel is een restant van de Peel, een gebied dat ooit een zeer ondoordringbaar gebied moet zijn geweest.

De Groote Peel is een grotendeels afgegraven, door Staatsbosbeheer bestierd hoogveengebied op de grens van de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant. De Groote Peel is een restant van de Peel, een gebied dat ooit een zeer ondoordringbaar gebied moet zijn geweest.

Het is door Antoon Coolen in Peelwerkers beschreven als:

…een mengeling van grootse, trage, romantische, vegatieve wording, van eenzaamheid, verlatenheid, barheid, barsheid, grauwheid en kommervol hard werken.

In Ospeldijk ligt het ‘Buitencentrum De Pelen’ van Staatsbosbeheer, startpunt van de wandelroutes door de Groote Peel.

De Groote Peel heeft een oppervlakte van ongeveer 15 km² en wordt voor wandelaars ontsloten door drie routes waaronder twee zogeheten knuppelpaden. Maar die tonen slechts een klein deel van deze wijde, eindeloze leegte. De Groote Peel wordt beschouwd als een van de vogelrijkste gebieden van West-Europa en in oktober/november wil het zelfs weleens gebeuren dat op doorreis zijnde kraanvogels hier even neerstrijken om op adem te komen. Geoorde futen zijn in Nederland eveneens een zeldzame verschijning, maar vanuit de vogelkijkhut aan de Meermansblaak laten ze zich hier, plassend en badderend in zilveren waaiers van water, regelmatig waarnemen.

Langs de ongeveer drie kilometer lange rode route stond een uitzichttoren van waaraf bezoekers een verpletterende indruk kregen van deze tot aan de horizon doorrollende woestenij. Omdat de toren in slechte staat verkeerde is besloten deze af te breken. Wie zijn dwaaltocht niet wil laten dicteren door piketpaaltjes en liever zelf zijn weg zoekt, moet in dit moeras goed opletten. Bron: Brabants Dagblad

Historie van De Groote Peel

Het nationaal park De Groote Peel is een van de laatste, grotendeels ontgonnen hoogveengebieden die niet in cultuur zijn gebracht. Dit hoogveenrestant ligt aan weerszijden van de grens Noord-Brabant met Limburg. De Groote Peel biedt een landschap van afwisselend ontoegankelijk veenmoeras, plassen, open heideterreinen, vlakten met pijpenstrootje en zandruggen. Het huidige moeraslandschap van de Groote Peel is ontstaan door het afgraven van veen voor turfwinning. Door dit afgraven zijn op sommige plaatsen grote waterplassen ontstaan, zoals de plas Aan het Elfde. Rond het natuurgebied zijn halverwege de 20e eeuw bomensingels geplant. Het vochtige karakter en de rust maken het gebied aantrekkelijk voor vogels. Het is een van de vogelrijkste gebieden in West-Europa. Het gebied kent een bijzondere plantengroei van vaak zeldzame soorten. Het moerassig gebied is toegankelijk gemaakt door de aanleg van ‘knuppelbruggen’.

Ontwikkeling landschap

Spanningen in de aardkorst hebben er in de loop van miljoenen jaren voor gezorgd dat er bewegingen plaatsvonden in de ondergrond onder de huidige Peel. Een van de voornaamste breuken waarlangs beweging plaatsvond is de Peelrandbreuk. Deze loopt ongeveer van Roermond over Meijel, Neerkant, Liessel, Deurne, De Rips en Mill naar Oss. Door bodembewegingen schuiven delen van de aardkorst langs de Peelrandbreuk en andere breuken omhoog (horsten), terwijl andere delen omlaag bewegen (slenken). Daarbij treden dan aardbevingen op zoals de aardbeving bij Roermond van 1992 die nog vers in het geheugen ligt. Op deze wijze zijn in Oost-Brabant en Limburg de Peelhorst (hoog) en de Centrale Slenk (laag) ontstaan.

Op de Peelhorst liggen ondoordringbare leemlagen vrij dicht aan de oppervlakte waardoor het regenwater moeilijk kon wegzakken. Het regenwater stroomde naar lager gelegen delen er er ontstonden beekjes en beekdalen. Dit gebeurde voor de ijstijden. Tijdens de ijstijden was het koud en droog en omdat er geen begroeiing was had de wind vrij spel. Zandstormen waren het gevolg, de beekjes en beekdalen waaiden dicht en er ontstonden plassen, die als gevolg van het droge klimaat aanvankelijk droogstonden.

Omstreeks 10.000 jaar geleden komt er een eind aan de laatste ijstijd. Het klimaat werd warmer en vochtiger en de plassen kwamen vol water te staan: de eerste vennen verschenen. Maar het zou nog een kleine 6000 jaar duren voordat er een dik aaneengesloten pakket hoogveen gevormd was. Het meeste veen ligt dan ook op de Peelhorst, het naar beneden bewegende gebied aan de oostzijde van de breuk. Een van de weinige veengebieden ten westen van de breuk is de Groote Peel.

Het ontstaan van hoogveen

de groote peel

Het water en de bodem van de plassen bevatten veel voedingsstoffen en door het warmere klimaat konden in het water waterplanten gaan groeien: rietzegge en grote lisdodde. De waterplanten stierven af en vormden de eerste veenlagen op de bodem van de plassen: het laagveen. Als het laagveen het wateroppervlakte heeft bereikt en de plas dus is verland, verschijnt al gauw een broekbos in eerste instantie bestaande uit wilgen en elzen en later ook uit berken. Ook dit broekbos was veenvormend. De veenlaag werd dikker en dikker en begon boven het water uit te stijgen: een eerste aanzet tot de ontwikkeling van hoogveen. Planten en bomen kregen het steeds moeilijker om door al dat veen heen aan voedsel uit het water te komen, bovendien was de voedselvoorraad door de jaren heen al aardig opgebruikt.

Op dat moment kon veenmos gaan groeien. Een plantje dat alleen leeft van regenwater en zelf zoveel vocht kan vasthouden dat het in staat is boven de grondwaterspiegel uit te groeien . Veenmos sterft aan de onderkant af maar groeit bovenaan steeds door. De kletsnatte bovenkant sluit de afgestorven delen af van de lucht zodat er veen gevormd werd, laag op laag op laag. Het veenmos heeft duizenden jaren nodig gehad om tot een dik pakket hoogveen te komen. Het woekerde overal overheen, zelfs over de bomen waarvan de restanten nog steeds te zien zijn in De Groote Peel: de peelpuisten of het kienhout.

Tussen het veenmos konden zich echte hoogveenplanten ontwikkelen zoals de ZonnedauwWitte snavelbiesEenarig WollegrasLavendel– Dop– en Struikheide en Veenbes.

Toen men ontdekte dat het gedroogd hoogveen goed als brandstof bruikbaar was, heeft men eeuwenlang turf gestoken aan de rand van het moerassig gebied. Met grootschalige ontginning is men eind 19e eeuw begonnen.

Topografie De Groote Peel

de groote peel

Cultuurhistorie

Het Nationaal Park ‘De Groote Peel’ ligt op de grens tussen Noord-Brabant en Limburg. Omstreeks het midden van de 19e eeuw begon men met het afgraven van het hoogveen, om aldus turf te winnen. Op een lucht- of satellietfoto is duidelijk te zien dat de afgravingswijze in beide gebieden verschillend was.

In Noord-Brabant werd de afgraving op grootschalige wijze uitgevoerd door een maatschappij, met name de Griendtsveen Turfstrooisel Maatschappij en Maatschappij Helenaveen.

In Limburg daarentegen werd de ontginning ter hand genomen door particuliere boeren, die elk een langgerekt stuk grond in bezit of in pacht hadden, en de turven met een kar afvoerden langs de zogenaamde ‘peelbanen’, uitgespaarde stukken land. Hierdoor ontstond een grilliger en kleinschaliger patroon van stukken land en stukken moeras.

Toen de turfwinning onrendabel werd, wilde men de afgegraven gebieden geschikt maken voor agrarisch gebruik, maar omstreeks de jaren 60 van de 20e eeuw kwam er een einde aan deze activiteit en kreeg ‘De Groote Peel’ de bestemming natuurgebied.

Waterhuishouding

de groote peel

Het Nationaal Park ligt vrijwel als een eiland binnen een gebied waar intensieve landbouw plaatsvindt. Doordat het gebied in westelijke richting afwatert op de bovenloop van het dal van de Aa, waarbij de laatste werd rechtgetrokken (Platkuil) en ook afwateringssloten werden gegraven (Moostlossing), trad verdroging op, niet alleen van het natuurgebied, maar ook van de omliggende landbouwgronden. De Eeuwselse Loop doorsnijdt zelfs de noordoostzijde van het gebied en voert gebiedseigen water af in noordwestelijke richting. Er worden daarom maatregelen uitgevoerd om het water beter vast te houden, door het plaatsen van kunststof schermen, het gebruik van stuwen en de aanleg van waterbergingsgebieden, waar het water weer in de bodem kan zijgen. Dit gebeurt in het zogeheten Mussenbaangebied, ten zuidwesten van het Nationaal Park gelegen. In 2011 en 2012 werden in dit gebied werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast bestaan er plannen om de Eeuwselse Loop om te leiden dan wel te dempen.

Bron-wikipedia

Rate and write a review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Moostdijk 15
Nederweert 6035 RB LB NL
Get directions
kijk voor meer informatie op de website.

Meer musea en monumenten boeken!

Volg ons